Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych oraz Państwa dane, które będą przetwarzane:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Elbitech Sp. o.o.
ul. Pakoska 49
88-100 Inowrocław
NIP 5561012428
tel. +48 52 353 30 70
mail: office@elbitech.pl

Dane, które będą przetwarzane :

 • imię, drugie imię, nazwisko, ewentualnie drugie nazwisko,
 • numer PESEL, numer NIP,
 • miejsce zamieszkania,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres poczty elektronicznej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania przez firmę Elbitech Sp. z o.o. usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa o naszych usługach i produktach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

 • przesyłanie ofert handlowych,
 • przyjęcie zamówienia,
 • realizacja zamówienia,
 • zawarcie i realizacja umowy,
 • prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Elbitech Sp. z o.o.,
 • zakup towarów i usług od kontrahentów współpracujących z Elbitech Sp. z o.o.,
 • obsługa posprzedażna produktów i usług oferowanych przez Elbitech Sp. z o.o., w tym reklamacje i serwis,
 • prowadzenie działań marketingowych przez Elbitech Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań,
 • dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • archiwizacja,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Elbitech Sp. z o.o..

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zadania. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego wykonanie.

Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać usunięte mimo braku wycofania zgody, jeżeli Pani/Pan nie będzie aktywny, tzn. np. nie będzie wykonywać kolejnej umowy z Elbitech Sp. z o.o., przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia, bądź od daty wygaśnięcia ostatniej umowy. Po tym czasie niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w celu realizacji usług związanych z oprogramowaniem.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty:

 • spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczające przesyłki i listy,
 • płatnicze, finansowe, księgowo – finansowe,
 • prawne i windykacyjne,
 • ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, itp.
 • marketingowe,
 • informatyczne.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody
Może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Skarga do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jedynie w przypadku, kiedy takie przekazanie będzie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i gdy zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Pani/Pana danych, na podstawie umowy zawartej zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską.

 

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę w zakresie zaopatrzenia technicznego i usług.

Telefon

+48 52 353 30 70

Email

office@elbitech.pl

Elbitech Sp. z o.o.

ul. Pakoska 49
88-100 Inowrocław
NIP 5561012428